Sélectionnez une page

Ondernemingsgegevens

VEX-bike

Adres : Torekensvelden 7, 2861 OLV Waver, België

Ondernemingsnummer : BE 0741.399.506

Courriel : info@vex-bike.be

Retouradres

VEX-bike

Adres : Torekensvelden 7, 2861 OLV Waver, België

Courriel : info@vex-bike.be

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen

Le site web de commerce électronique de VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel, Belgique, BTW BE 0741.399.506, (hierna 'VEX-bike' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VEX-bike moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VEX-bike aanvaard zijn.

Article 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Article 3 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VEX-bike niet. VEX-bike is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VEX-bike is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VEX-bike. VEX-bike ne peut pas faire un geste pour que le produit ne soit pas vendu. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Article 4 : Ouverture en ligne

De koper selecteert online artikelen die hij/zij wenst te bestellen en doorloopt de check-out procedure incl. de registratie van de persoonsgegevens, leveringsdetails en betalingsgegevens.

De overeenkomst tussen VEX-bike en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door VEX-bike gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. VEX-bike bevestigt de aankoop steeds per email. L'envoi d'un courriel de vérification n'est pas toujours possible, car il n'y a pas de risque de fraude. De betaling van bestelde artikelen geschiedt uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen. Pour un pari en ligne et la protection de vos données personnelles, les transactions peuvent être effectuées au moyen de la technologie SSL sur Internet.

De Klant a laissé des traces de son passage :

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

VEX-bike is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is, een onvolledige bestelprocedure, bestellingen door minderjarigen, bij grote orders of problemen bij vorige bestellingen e.a.

Article 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

De door VEX-bike opgegeven leveringstijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Si un article qui ne peut pas être lu sur le site est le meilleur, il ne peut pas non plus être considéré comme le produit que nous recherchons. Il faut donc que les articles soient utilisés de manière à ce que les produits puissent être vendus, sans risque, sur le marché.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

VEX-bike levert in de volgende landen : België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Les Indiens ne peuvent pas utiliser un téléphone portable dans le pays où le téléphone portable est utilisé, mais ils peuvent le faire sur leur lieu de résidence et sur leur vélo VEX, ce qui permet d'annuler le téléphone portable.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VEX-bike.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Article 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VEX-bike.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VEX-bike te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Article 7 : Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VEX-bike.

De Klant a laissé le soin de trouver un délai de 14 jours pour la mise en œuvre des mesures d'urgence.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VEX-bike via een ondubbelzinnige verklaring via email gericht aan info@vex-bike.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VEX-bike heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VEX-bike. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De direct kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VEX-bike zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VEX-bike alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VEX-bike op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VEX-bike wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VEX-bike geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

VEX-bike betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd ; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (o.a. gepersonaliseerde artikelen of maatwerk) ;

Article 8 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Cette garantie de bonne exécution est la base de la donnée de l'endettement d'un premier acheteur. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Pour les articles qui sont en ligne, et qui sont disponibles sur le site de Klant, contactez Klant au moyen du site internet VEX-bike(info@vex-bike.be) ou en cliquant sur l'article qui vous intéresse sur le site de VEX-bike.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VEX-bike zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Article 9 : Klantendienst

Les coordonnées de VEX-bike for online bestellingen sont disponibles par e-mail : info@vex-bike.be ou par courrier à l'adresse indiquée : VEX-bike - Beekaardstraat 3, 2570 Duffel, Belgique. Eventuele klachten met betrekking tot bestellingen geplaatst op de webshop van VEX-bike kunnen hieraan gericht worden.

Article 10 : Sancties voor niet-betaling

En plus de l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau dans les magasins de vélos VEX, Klant a mis en place un système d'échange de données sur la consommation d'eau et d'électricité et a fixé un intérêt de 10 % par an sur les frais de transport. Bovendien est le Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd de 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt VEX-bike zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Article 11 : Vie privée

De verantwoordelijke voor de verwerking, VEX-bike respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden : de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Vous avez besoin d'une réponse claire à vos questions et d'une correction éventuelle de vos problèmes. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel - info@vex-bike.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : Vous pouvez choisir de mettre en place votre propre système de marketing direct. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel - info@vex-bike.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Votre mot de passe est codé, le VEX-bike a laissé sa trace sur votre mot de passe.

VEX-bike est un site Internet qui permet d'effectuer des statistiques en ligne sur les utilisateurs de l'Internet.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacten via VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel - info@vex-bike.be

Article 12 : Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'first party cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Un cookie est un témoin de connexion qui se trouve sur le serveur d'un site web dans le navigateur de votre ordinateur ou sur votre ordinateur portable et qui ne peut pas être utilisé sur un site web et qui ne permet pas d'optimiser les fonctionnalités du site. Ces cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des personnes, un cookie peut être utilisé pour identifier une machine.

Vous pouvez utiliser votre navigateur Internet pour insérer des cookies qui ne sont pas acceptés, mais qui ne sont pas encore installés. Vous pouvez le faire via les paramètres de votre navigateur (via la fonction d'aide). Vous pouvez également me demander si les éléments graphiques ne sont pas corrects ou si les applications ne sont pas correctes.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Article 13 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VEX-bike om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Article 14 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Verkoopsvoorwaarden van VEX-bike. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Article 15 : Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Article 16 : Onwettig gebruik

Het is streng verboden de simkaarten van VEX-bike te gebruiken voor eender ander gebruik dan hetgeen waar het voor bestemd is. Ieder ongeoorloofd gebruik van simkaarten, stelt de abonnee bloot aan een boete van minimum 500 euro boven op de communicatiekosten, evenals aan juridische vervolgingen. La loi sur la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne et par Klant, qui a décidé de la mise en place d'un système de protection de la vie privée (vb : wetgeving terzake).

Artikel 17 : Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).